Menu

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PORTÁLU

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE

 • § 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

  1. Tyto Všeobecné podmínky upravují pravidla využívání Rezervačního systému, který je nabízen na portálu www.eSky.cz a prostřednictvím Zákaznického telefonického centra včetně rezervace a nákupu: Letenek, Cestovního pojištění, Hotelových služeb, Turistických balíčků, Charterových letů, Vlakových jízdenek a dalších služeb, které jsou nabízeny Subjekty, kterým eSky poskytuje služby pronájmu reklamní plochy a také upravuje podmínky doručení Uživatelům obsahu přizpůsobenému podle jejich polohy určené prostřednictvím geolokalizace.
  2. Operátorem Rezervačního systému je eSKY.pl akciová společnost se sídlem v Katovicích (40–265), ul. Murckowska 14A, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Katowice-Wschód v Katovicích, 8. obchodní oddělení rejstříku okresního soudu pod číslem KRS 0000383663, DIČ 948-19-87-199, REGON 670140736, se základním kapitálem 1 019 525,60 PLN vyplaceným v plné výši, která je plátcem daně ze zboží a služeb, dále eSky
  3. Podmínkou pro využívání Rezervačního sytému a Zákaznického telefonického centra, na které jsou čísla uvedena na portálu www.eSky.cz, je souhlas se všemi níže uvedenými pravidly Všeobecných podmínek. Souhlas je prohlášením vůle a vytváří právní povinnost mezi Uživatelem a eSky.
  4. Uživatel má právo bezplatně kopírovat, zobrazovat a ukládat obsah těchto Všeobecných podmínek, bez možnosti jejich komerčního využití.
  5. Obchodní názvy, názvy, popisy a ochranné známky zveřejněné na stránkách www.esky.cz jsou chráněny zákonem. Každý Uživatel má povinnost zdržet se jakéhokoli jednání, které porušuje právo duševního vlastnictví osob oprávněných k používání těchto názvů, popisů a ochranných známek.
  6. Pokud není uvedeno jinak, všechna autorská práva k textům, obrázkům, fotografiím a dalším materiálům zveřejněným na stránce www.esky.cz patří společnosti eSky. Všechny ochranné známky, které nepatří společnosti eSky, se používají pouze pro informační účely a jsou vlastnictvím jejich autorů.
  7. Kopírování, úpravy a přenos (elektronický nebo jiný), jakož i šíření, používání a distribuce materiálů, které jsou zveřejněné na stránce www.esky.cz, jsou povolené pouze se souhlasem jejich autora. Informace, které jsou dostupné na této stránce, mohou být použity pouze v souladu se zákonem.
  8. Každý Uživatel je povinen ve chvíli, kdy podnikne kroky k používání Rezervačního systému, dodržovat tyto Všeobecné podmínky.
  9. Uživatel může používat Rezervační systém v případě, že zařízení nebo IT systém, který používá, splňuje minimální technické požadavky uvedené níže:
   • počítač, přenosné zařízení nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu;
   • přístup k e-mailu a aktivní e-mailová adresa;
   • aktuální internetový prohlížeč, např.: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Edge;
   • povolení souborů Cookie a podpora Javascript v internetovém prohlížeči;
   • aplikace, která umožňuje otevírat dokumenty PDF;
   • rychlost přenosu dat alespoň 3G.
  10. Rezervace a nákup jednotlivých produktů dostupných v Rezervačním systému stanoví individuální transakci provedenou Uživatelem v souladu s podmínkami stanovenými každým subjektem poskytujícím službu. Nákup každého produktu podléhá individuálním podmínkám, které jsou podrobně určeny pro každou ze služeb, které jsou k dispozici v Rezervačním systému.
  11. Vzhledem k různým ustanovením tarifních podmínek jednotlivých Dopravců týkajících se příjezdu na letiště před odletem, se doporučuje dorazit na letiště 3 hodiny před plánovaným odletem, aby se předešlo organizačním potížím při realizaci služby.
  12. Přečtení a porozumění podmínkám tarifů přepravců, jakožto i získání informací od dané letecké společnosti nebo subjektu poskytujícího služby Uživateli, v tom následné plnění služeb, na něž se vztahují tyto Všeobecné podmínky, může vyžadovat komunikaci v angličtině.
  13. Každý Uživatel má možnost si založit účet na eSky. Díky němu může využívat další výhody, které mu umožní nákup služeb nabízených na stránce www.esky.cz („Váš účet“).
  14. Registraci lze provést prostřednictvím registračního formuláře, který je dostupný na stránce www.esky.cz (po zadání e-mailové adresy a hesla), přihlášení přes službu Google nebo aplikaci Facebook nebo během procesu rezervace. Pro aktivaci Vašeho účtu pomocí e-mailu/hesla musíte jako Uživatel kliknout na aktivační odkaz, který vám společnost eSky zašle na uvedenou e-mailovou adresu. Registrace účtu pomocí Google a Facebooku nevyžaduje dodatečné potvrzení aktivace.
  15. K Vašemu účtu se přihlásíte po zadání e-mailové adresy (login) a hesla, které jste uvedl/a během registrace účtu v přihlašovacím formuláři.
  16. Heslo uvedené během registrace Uživatele lze změnit po přihlášení do účtu. Emailovou adresu (login) nelze změnit.
  17. Váš účet můžete odstranit odesláním příslušného pokynu, který je dostupný v nastaveních účtu ve Vašem účtu.
  18. eSky má právo okamžitě smazat Váš účet v případě hrubého porušení ustanovení Podmínek, šíření nezákonného obsahu nebo zadání nepravdivých/falešných údajů během registračního procesu.
 • § 2. DEFINICE

  1. Rezervační systém – program umožňující transakční procesy dostupné prostřednictvím portálu www.eSky.cz a Zákaznického telefonického centra umožňující Uživateli:
   1. vyhledávání vnitrostátních a mezinárodních leteckých spojů pro libovolně definovanou kombinaci měst, získání informace o cenách těchto spojů a nákup letenek,
   2. získání informace o cenách a nákup cestovního pojištění,
   3. vyhledávání a objednávání hotelových služeb v jakémkoli vybraném městě (doma i v zahraničí) v libovolném zvoleném časovém období,
   4. vyhledávání vnitrostátních a mezinárodních železničních spojů na libovolně vymezené železniční trati, získání informace o cenách těchto spojů a nákup jízdenky,
   5. přizpůsobení výsledků v oblasti služeb uvedených v bodech a – d prostřednictvím informování Uživatele přizpůsobeného jeho poloze (geolokalizace na základě identifikace IP adresy zařízení a dat poskytovaných webovým prohlížečem),
   6. využívání jiných služeb nabízených subjekty, kterým eSky poskytuje služby pronájmu reklamní plochy, uvedených v § 17. Všeobecných podmínek.
  2. Uživatel – každá fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která podle právních předpisů může provádět právní úkony, používající Rezervační systém nebo Zákaznické telefonické centrum.
  3. Plátce – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, která podle právních předpisů může provádět právní úkony, používající Rezervační systém nebo Zákaznické telefonické centrum, která provádí platbu nebo je povinna ji provést.
  4. Zákaznické telefonické centrum – samostatná jednotka v rámci struktury eSky, která odpovídá za kontakt s Uživatelem nebo Plátcem v rámci realizace služeb poskytovaných eSky, a to za podmínek a v rozsahu uvedeném v těchto Všeobecných podmínkách.
  5. Dodavatel – poskytovatel služeb nabízených Uživateli prostřednictvím webových stránek www.eSky.cz a dalších webových stránek patřících subjektům spolupracujícím s eSky.
  6. Poskytovatel služeb – subjekt poskytující Uživateli služby upravené těmito Všeobecnými podmínkami, a to prostřednictvím Rezervačního systému nebo přímo, podle druhu poskytovaných služeb.
  7. Hotelové služby – ubytovací služby nabízené k jiným účelům než k pobytu, které nejsou nedílnou součástí dopravy Uživatelů,
  8. Dopravce – subjekt, který je držitelem platného certifikátu (povolení, licence) opravňujícího podnikat v oblasti letecké dopravy a poskytovat služby v rozsahu, který určují tyto Všeobecné podmínky.
  9. Letenka – doklad vydaný prostřednictvím Rezervačního systému nebo prostřednictvím Zákaznického telefonického centra, který opravňuje Uživatele k realizaci služby letecké dopravy.
  10. Tarifní podmínky – podmínky rezervace pro použití dané letenky, mimo jiné včetně podmínek pro vrácení letenky, velikosti zavazadel.
  11. E-mailová adresa/e-mail – aktivní adresa elektronické pošty uvedená Uživatelem.
  12. Osobní dotazník – formulář, který slouží Uživateli k posílání osobních údajů, jehož cílem je umožnit Uživateli využívání služeb poskytovaných prostřednictvím portálu www.eSky.cz, převedených a zpracovaných podle podmínek uvedených v podmínkách ochrany osobních údajů na portálu www.eSky.cz.
  13. „Nízkonákladové“ letecké společnosti – definované letecké společnosti, které podléhají příslušným specifickým předpisům podle § 14 Všeobecných podmínek.
  14. Poplatek za služby – nevratný poplatek účtovaný Poskytovatelem služby v rámci služeb poskytovaných Uživateli v závislosti na druhu a povaze poskytovaných služeb v rozsahu uvedeném v těchto Všeobecných podmínkách.
  15. Platební nástroj – přizpůsobené zařízení nebo soubor kroků dohodnutých mezi Uživatelem a Poskytovatelem služeb, které Uživatel používá k podání výpisu obsahujícího příkaz k provedení platební transakce.
  16. Platební karta - platební nástroj umožňující podání objednávky obsahující pokyny k úhradě, převodu nebo výběru hotovosti prostřednictvím specializovaného subjektu.
 • § 3. ODPOVĚDNOST UŽIVATELE ZA VYUŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU

  1. Uživatel potvrzuje, že má neomezenou způsobilost k právním úkonům a může provádět právně závazné úkony.
  2. Uživatel potvrzuje, že bude využívat Rezervační systém pro účely zjišťování informací o rezervaci, nákupu letenek a provedení rezervace a nákupu dostupných služeb popsaných v těchto Všeobecných podmínkách a jiných dostupných služeb v Rezervačním systému pouze způsobem neporušujícím předpisy zákona.
  3. Pro Uživatele platí zákaz šíření nezákonného nebo urážlivého obsahu. V rámci používání Rezervačního systému má Uživatel také zákaz provádět úkony, které jsou v rozporu s ustanoveními platných právních předpisů, ustanoveními Všeobecných podmínek, jakož i pravidly a zásadami spolupráce, které jsou přijaté v tomto ohledu nebo které mohou narušit či poškodit funkčnost Rezervačního systému a porušit práva třetích osob.
  4. Uživatel je při zjišťování informací o rezervaci služeb povinen uvést své vlastní jméno a provádět platby za rezervované letenky a/nebo jiné služby vlastní platební kartou. Dotazy týkající se rezervace služeb pomocí cizího jména nebo falešného jména a provádění plateb za rezervované letenky a/nebo jiné služby pomocí cizí nebo falešné platební karty budou okamžitě ohlášeny příslušným orgánům činným v trestném řízení.
  5. Uživatel má povinnost mít vyžadované a platné dokumenty, které mu umožní zrealizovat službu zakoupenou prostřednictvím Rezervačního systému nebo Zákaznického servisu a pobyt v cílové destinaci. Tím se myslí především platný občanský průkaz, platný cestovní pas, vyžadována víza, případně jiné dokumenty, které mohou být požadovány v závislosti na rozsahu poskytovaných služeb. Uživatel má dále povinnost seznámit se s informacemi týkajícími se vízových a jazykových podmínek dostupných na stránce www.esky.cz.
  6. Uživatel je povinen ověřit si všechny potřebné informace uvedené prostřednictvím Rezervačního systému nebo Zákaznického telefonického centra, včetně hygienických podmínek, teroristických hrozeb a zdravotních požadavků týkajících se poskytovaných služeb.
  7. eSky neodpovídá za situaci, kdy Uživatel nemá výše uvedené dokumenty, včetně vstupního nebo tranzitního víza, které je nezbytné v zemi, kde jsou realizovány služby, nebo v nichž Uživatel provede přestup, jakož i za nesplnění povinností popsaných výše v 5. bodě. Veškeré informace může Uživatel získat prostřednictvím Rezervačního systému nebo Zákaznického telefonického centra portálu www.eSky.cz a na webových stránkách Ministerstva Zahraničních Věcí.
  8. Během procesu rezervace má Uživatel povinnost uvést a poskytnout pravdivé a aktuální údaje. Společnost eSky nenese odpovědnost za přesnost údajů uvedených Uživatelem během procesu rezervace služeb.
  9. V rámci využívání služeb, které jsou dostupné prostřednictvím Rezervačního systému, může být Uživatel vystaven hrozbám spojeným s používáním elektronických služeb, jako jsou např.: možnost neoprávněných osob získat přístup k datům přenášeným prostřednictvím sítě nebo uloženým na počítačích nebo mobilních zařízeních, která jsou připojená k síti; ztráta či neoprávněná změna nebo znemožnění využívání nabízených služeb.
 • § 4. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  • eSKY prohlašuje, že po obdržení výsledků vyhledávání se v Rezervačním systému nebo jiných vyhledávacích systémech letenek nebo rezervačních systémech služeb mohou objevit jiné nabídky třetích stran, než prvně vyhledané Rezervačním systémem. V případě, že výsledky vyhledávání nebudou okamžitě potvrzeny provedením a zaplacením rezervace v Rezervačním systému nebo jiných systémech vyhledávání letenek nebo rezervačních systémech služeb, nevytvářejí nárok ze strany Zákazníka uzavřít smlouvu o zprostředkování prodeje letenek nebo o nákupu jiných služeb od subjektů poskytujících služby objednané v Rezervačním systému nebo jiných vyhledávacích systémech či rezervačních systémech služeb.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • § 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů Uživatelů a Plátců a všech dalších osob využívajících portál www.eSky.cz jsou uvedené v pravidlech ochrany osobních údajů na adrese: https://www.eSky.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju
 • § 6. VYSTAVOVÁNÍ FAKTUR A ZPŮSOB JEJICH DORUČENÍ

  1. Pro služby zakoupené prostřednictvím www.eSky.cz nebo Zákaznického telefonického centra vydává Dodavatel nebo Poskytovatel služeb elektronické faktury v případě, že Uživatel vyjádří souhlas s jejich obdržením během procesu rezervace. Nákupem a přijetím těchto Pravidel Uživatel souhlasí s obdržením elektronické faktury.
  2. Elektronické faktury za služby jsou doručovány na e-mailovou adresu uvedenou v Osobním dotazníku Rezervačního systému nebo poskytnutou při nákupu prostřednictvím Zákaznického telefonického centra.
  3. Změny údajů na elektronické faktuře dodané společností eSky uvedené Uživatelem v Osobním dotazníku budou provedeny za podmínek stanovených v příslušných právních předpisech.
  4. Poskytovatelé služeb a Dopravci mohou uvést další podmínky pro vystavování faktur bez ohledu na podmínky, které zavedla společnost eSky.

ZPŮSOB PLATBY

 • § 7. ZPŮSOB PLATBY

  1. Uživatel, jestliže se taková možnost objeví v Rezervačním systému eSky, si může v rámci služeb realizovaných prostřednictvím portálu www.eSky.cz nebo Zákaznického telefonického centra zvolit následující způsoby platby:
   1. provedení platební transakce prostřednictvím platební karty nebo podobného platebního nástroje,
   2. online bankovní převod,
   3. převod finančních prostředků z bankovního účtu,
   4. platba prostřednictvím místní platební instituce, jejíž nabídka byla zpřístupněna prostřednictvím eSky v Rezervačním systému a za podmínek stanovených touto platební institucí,
   5. jiné zvláštní způsoby platby v dané zemi, ve které se transakce provádí prostřednictvím Rezervačního systému, které jsou přesně určeny v rezervačním procesu pro danou službu.
  2. Uživatel si vybere preferovaný způsob platby v Osobním dotazníku Rezervačního systému nebo na základě prohlášení předloženého prostřednictvím Zákaznického telefonického centra, za následujících podmínek:
   1. převod finančních prostředků musí být proveden na bankovní účet uvedený v e-mailu potvrzujícím rezervaci zvolených služeb,
   2. na převodním a platebním příkazu musí být vždy uvedeny údaje uvádějící jméno a příjmení Uživatele uvedené v Rezervačním systému a identifikační číslo určené pro danou službu, např. číslo rezervace.

   V případě letenek rozlišujeme:

   1. platba převodem peněžních prostředků z platebního účtu je možná pouze v případě rezervace letenek prostřednictvím webové stránky www.eSky.cz. Pokud eSky poskytuje tento způsob platby, musí být provedená předem, nejméně 2 pracovní dny před odletem. Při výběru způsobu platby převodem peněžních prostředků z účtu má Uživatel povinnost provést převod dlužné částky eSky za rezervovanou letenku ihned po provedení Rezervace. V případě opožděného přijetí peněžních prostředků na bankovní účet eSky, může letecká společnost změnit Rezervační podmínky.
   2. letenky zaplacené převodem peněžních prostředků z bankovního účtu nebo online bankovním převodem vydává eSky v den, kdy je částka za letenku od Uživatele zaúčtována na uvedeném bankovním účtu v případě, že zaúčtování proběhne do 20:00 hodiny. Výjimkou jsou nepracovní dny definované na internetových stránkách Rezervačního systému - pak se realizace uskuteční následující pracovní den podle podmínek dostupných u dopravců,
   3. platby za „nízkonákladové“ letenky při online nákupu provedené platební kartou nebo podobným platebním nástrojem nebo převodem peněžních prostředků z platebního účtu Uživatele v případě objednání takové služby v Rezervačním formuláři nebo prostřednictvím Zákaznického telefonického centra.

   V případě hotelových služeb rozlišujeme:

   1. platba za hotelovou službu přímo Dodavateli provedená před příjezdem Uživatele do objektu, kde je Uživatel plně zodpovědný za správné provedení platby.
   2. platba za hotelovou službu prostřednictvím Poskytovatele služeb před příjezdem Uživatele do zařízení, kde jsou možné platební metody uvedené výše v bodě 1.
  3. Platbou platební kartou nebo podobným platebním nástrojem se rozumí bezpečná transakce, která se provádí následujícím způsobem:
   1. uživatel Rezervačního systému provádí nákup prostřednictvím platební karty nebo na základě jiného platebního nástroje uznaného společností eSky a dohodnutého s Uživatelem způsobem uvedeným v Rezervačním systému nebo podle podmínek stanovených Zákaznickým telefonickým centrem.
   2. při výběru platební karty jako způsobu platby je Uživatel povinen vyplnit osobní dotazník v polích Rezervačního systému, který určuje údaje platební karty, kterou používá.
   3. po provedení rezervace je platební karta automaticky autorizována Rezervačním systémem v systému order by phone a je z ní odečtena daná částka za zakoupené služby.
   4. v případě služeb souvisejících s rezervacemi a platbami za letenky se z platební karty strhává daná částka v rámci dvou transakcí – částka za letenky bez dph s letištními poplatky je stržena leteckou společností, částka za poplatek za službu je účtována Poskytovatelem služby, existuje možnost účtování jediné transakce.
   5. v případě služeb souvisejících s rezervací a platbou za hotelové služby bude po stržení platby z karty a zaúčtování platby na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem zaslána poukázka potvrzující nákup hotelové služby, která je dokladem o zakoupení hotelové služby potřebné k využití služby.
  4. Výše plateb za služby poskytované společností eSky na základě rezervací provedených Uživatelem prostřednictvím Rezervačního systému nebo za podmínek stanovených Zákaznickým telefonickým centrem bude prováděna v měně, ve které jsou uvedeny ceny letenek a hotelových služeb.

LETENKY

 • § 8. LETENKY

  1. V rámci poskytování Uživatelům nabídek Leteckých společností akreditovaných v IATA (International Air Transport Association) působí společnost eSky jako agent těchto Leteckých společností, a v případě subjektů nabízejících další služby prostřednictvím Rezervačního systému vystupuje jako správce portálu www.eSky.cz. Subjekty, které Uživateli poskytují Letecké služby a nesou odpovědnost za neuskutečnění nebo nesprávné provedení letu, jsou konkrétní Letecké společnosti akreditované v IATA, v jejichž jménu a v jejichž prospěch Poskytovatel koná, názvy těchto společností jsou uvedeny v průběhu rezervace, jakož i na letence doručené Uživateli.
  2. V případě „nízkonákladového“ leteckého spojení působí Poskytovatel služeb jako zprostředkovatel provádějící věcné činnosti těchto leteckých společností, které souvisí s realizací a dodáním letenky objednané u těchto leteckých společností přesně podle pokynů Uživatele na jeho jméno, převedených prostřednictvím Rezervačního systému nebo Zákaznického telefonického centra. Realizace služby a posouzení reklamačního řízení podléhají všeobecným podmínkám těchto Dopravců, které jsou uvedeny v průběhu rezervace.
  3. V případě charterových letů organizovaných organizátorem cestovního ruchu působí eSky jako agent a poskytuje podmínky uvedené subjektem, který let nabízí. Organizátor odpovídá za neplnění nebo nesprávné provedení charterové služby.
  4. Smluvními stranami přepravní smlouvy jsou: v nabídce výslovně uvedený a určený Poskytovatel služeb, který poskytuje služby letecké dopravy, které jsou předmětem smlouvy, a Uživatel. Výše uvedené smlouvy uzavírané prostřednictvím portálu www.eSky.cz jsou realizovány na základě Všeobecných podmínek smluv jednotlivých Poskytovatelů služeb, s nimiž smlouvu uzavírá Uživatel, a jsou k dispozici v Rezervačním systému.
  5. Uživatel provádí dotaz na rezervaci výběrem jedné z možností uvedených v Rezervačním systému pro letecké spojení a vyplněním osobního dotazníku o veškeré potřebné údaje, jejichž způsob zpracování je uveden v § 5 Podmínek.
  6. Potvrzení dotazu a změna ceny:
   1. Uživatel obdrží na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení rezervace, která kromě čísla rezervace obsahuje i informace o vybraném leteckém spojení, celkovou cenu a způsob platby. Cena letenky zahrnuje mimo jiné: čistou sazbu Přepravce, letištní poplatky, daně, nevratný poplatek za vydání letenky, dodatečné poplatky, jakož i veškeré poplatky za další služby tvořící nedílnou součást dopravy shrnuté v přehledu transakcí v Rezervačním systému.
   2. Vzhledem k předběžnému charakteru rezervace není cena letenky zaručena, dokud Poskytovatel služby neobdrží platbu.
   3. Uživatel má před provedením platby povinnost zkontrolovat správnost údajů obsažených v odeslaném potvrzení a informace o datu zaplacení rezervace za účelem zakoupení letenky v ceně uvedené při vyhledávání v Rezervačním systému.
  7. Nákup letenky:
   1. Před zakoupením letenky má Uživatel povinnost přečíst si a vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami a přečíst si rezervační podmínky a podmínky tarifu vybraného leteckého spojení, které jsou k dispozici v Rezervačním systému. Poskytovatel služby účtuje za činnosti související s vydáváním letenky nevratný poplatek za služby ve výši uvedené během procesu rezervace.
   2. Uživatel provede rezervaci letenky v rámci Rezervačního systému nebo prostřednictvím Zákaznického telefonického centra, a to na základě dostupnosti, ceny a možnosti poskytnutí služby uvedené v Rezervačním systému nebo prostřednictvím Zákaznického telefonického centra během realizace rezervace.
   3. Po obdržení žádosti o rezervaci si Poskytovatel služby vyhrazuje právo kontaktovat Uživatele za účelem ověření údajů Uživatele a potvrzení Rezervačních podmínek. V případě nemožnosti kontaktovat Uživatele provede Poskytovatel služby rezervaci v souladu s podmínkami, na které Uživatel podal žádost. Poskytovatel služby učiní takovou rezervaci za předpokladu, že Uživatel zaplatil částku odpovídající alespoň ceně letenky navýšenou o poplatky za další služby, které Uživatel uvedl v rámci rezervačního procesu, a servisního poplatku.
   4. Doplňkové služby, které Uživatel zvolil a které by měly být v rámci rezervace splněny (např. specifické jídlo, započítání bodů v programu frequent flyer, let se zvířetem, zavazadla nadměrných rozměrů, speciální palubní zavazadla, dítě bez doprovodu, dodatečná péče o cestujícího, asistence pro cestující, pomoc pro zdravotně postižené osoby, kolébky pro děti a další) by měly být hlášeny prostřednictvím Zákaznického telefonického centra nebo prostřednictvím e-mailové adresy poskytnuté společností eSky, aby se ověřila možnost jejich realizace.
   5. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo odmítnout vystavit letenku, pokud tarif zvolený Uživatelem není v souladu s jeho použitím v rámci podmínek prodeje v rámci dané nabídky nebo existují jiná právní omezení ve smlouvách mezi Dopravci, na které nemá Poskytovatel služby žádný vliv.
  8. Způsoby platby za nákup letenek budou prováděny za podmínek stanovených v VII. bodě Podmínek.
  9. Poskytovatel služeb vydává Uživateli letenku v elektronické podobě.
  10. Elektronické letenky zakoupené na portálu www.eSky.cz jsou doručeny na e-mailovou adresu, která je uvedená v osobním dotazníku Rezervačního systému nebo která byla poskytnuta při nákupu prostřednictvím Zákaznického telefonického centra.
  11. Zrušení rezervace z důvodu zavinění Dopravce:
   1. Společnost eSky neodpovídá za změny a storna provedená leteckými společnostmi v rezervacích Uživatelů Rezervačního systému.
   2. V případě jakýchkoli nároků kvůli zrušení nebo změně, včetně zpoždění v leteckém spojení Dopravce, Uživatel kontaktuje přímo Dopravce. Dopravci nesou odpovědnost podle předpisů uvedených ve Varšavské a Montrealské úmluvě.
  12. Vrácení letenky:
   1. Plátce má právo vrátit letenku zakoupenou prostřednictvím portálu www.eSky.cz za předpokladu, že to umožňují podmínky tarifu stanovené přímo Dopravcem. Vrácení letenky může mít za následek odpočet poplatku, jehož výši určuje Dopravce.
   2. Pokud podmínky tarifu stanoví možnost vrácení letenek, měl by Plátce telefonicky kontaktovat Zákaznické telefonické centrum nebo přímo Dopravce, aby letenku vrátil.
   3. V závislosti na použitém způsobu platby bude částka, kterou má Plátce obdržet za zakoupenou a později vrácenou letenku, převedena přímo na bankovní účet Plátce nebo na účet jeho platební karty do 7 dnů od obdržení částky Poskytovatelem služeb, a to ve stejné měně, v jaké byla provedena platba. Datem vrácení se rozumí datum odepsání částky z bankovního účtu Poskytovatele služeb.
  13. Změny/úpravy rezervace, doplňkové služby:
   1. Uživatel provede změny rezervace přímo u Dopravce, prostřednictvím Zákaznického telefonického centra nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na stránce www.eSky.cz. V případě, že datum odletu je kratší než 48 hodin, je možné provést změnu rezervace pouze prostřednictvím Zákaznického telefonického centra nebo přímo u Dopravce.
   2. Náklady na změnu letenky závisí na sazbách a možnostech provedení změn určených Dopravcem. Celková cena změny letenky zahrnuje:
    • základní platbu za změnu/doplňkovou službu (jedná se o poplatek za změnu letenky vyplývající z podmínek a tabulky poplatků letecké společnosti a nevratného poplatku za provedení změny/objednání doplňkové služby),
    • rozdíl v ceně tarifů (rozdíl v nákladech mezi počáteční cenou letenky a aktuální cenou během změny),
    • (možný rozdíl v nákladech mezi počáteční hodnotou daní a poplatků a aktuální hodnotou při provádění změny).
   3. Změnu rezervací v Rezervačním systému provádí Poskytovatel služeb za podmínek stanovených v tabulce transakčních poplatků za doplňkové služby při změnách zakoupené letenky.

     

    Tabulka servisních poplatků za doplňkové služby ke změnám v zakoupených letenkách (uvedeno v CZK):
    Změna sazba za osobu
    Změna na letence (zahrnuje: změnu data a trasy letu, příjmení pasažéra) 575
    Storno nebo vrácení letenky 575
    Objednání dodatečných nebo speciálních zavazadel 236
    Objednávka asistenta pro dítě bez doprovodu 236
    Rezervace vybraného místa v letadle 236
    Objednávka speciálního jídla 236
    Přeprava zvířat 236
    Přednost při nástupu na palubu 236
    Dodatečné služby nabízené leteckou společností 236
    Online odbavení/pomoc při realizaci odbavení 236

     

   4. Uživatel může provést platbu za výměnu letenky ve formě uvedené v VII bodě Podmínek. Platba platební kartou se provádí prostřednictvím Zákaznického telefonického centra. V případě platby prostřednictvím převodu peněžních prostředků z bankovního účtu obdrží Uživatel potvrzení o změně ve formě e-mailu, který obsahuje: údaje o rezervaci (číslo rezervace, údaje o cestujícím, podrobnosti o leteckém spojení a informace o doplňkových službách a tarifních podmínkách), platební údaje a částku za provedení změny.
   5. Některé akční tarify dostupné v Rezervačním systému mají přesně vymezené podmínky pro rezervaci a vydávání letenek. To platí zejména pro tarify, které musí být rezervovány a zakoupeny nejméně 3, 7 nebo 14 dní předem. Nesplnění této podmínky může ovlivnit cenu letenky. Společnost eSky si vyhrazuje právo zrušit rezervaci Uživatele provedenou přesně tři, sedm nebo čtrnáct dní před odletem, a to z důvodu, že Uživatel překročí limit nákupu stanovený v tarifních podmínkách Dopravce, a to za podmínek, které Dopravce stanoví. Letecká společnost může požádat o dřívější vydání letenky. V tomto případě obdrží Uživatel na aktuální e-mailovou adresu informaci požadované lhůty pro platbu.
  14. Pokud během procesu rezervace letenky Uživatel obdrží informaci, že výběrem dané letenky bude povinen sledovat datum letu přímo u Dopravce, znamená to, že eSky ho o této změně nebude informovat. Uživatel tak musí sledovat změny letového řádu a reagovat na ně. Pokud Uživatel od Dopravce neobdrží relevantní informace týkající se jeho rezervace, může to mít za následek nemožnost poskytnutí služby. V tomto případě by měl Uživatel neprodleně kontaktovat eSky, aby zjistil stav rezervace a možnost provedení příslušných změn.
 • § 9. SLUŽBA MultiLine

  1. Obecná ustanovení
   1. Let označený jako „MultiLine“, který je dostupný uživatelům v Rezervačním systému, zahrnuje nejméně dvě letecká spojení s jedním nebo více přestupy v rámci letů jednoho nebo více dopravců, na které byly zakoupeny samostatné letenky. V tomto případě je každá část Cesty, na kterou se vztahuje samostatná letenka, považována za samostatnou službu nesouvisející s ostatními v rámci celé Cesty, přičemž nezáleží na tom, zda jsou vydány samostatné letenky na služby jednoho nebo více dopravců („MultiLine“). Kombinace letů nalezených pomocí rezervačního systému v rámci služby MultiLine bude dále označována jako „Cesta“.
   2. Nákup letenek v rámci služby MultiLine znamená nákup více letenek vztahujících se na několik letů s jedním nebo více přestupy, na které uživatel získá samostatné letenky od jednoho nebo více dopravců v rámci jednoho transakčního procesu v Rezervačním systému. Obdržené letenky na danou cestu tedy nepředstavují jednu letenku pokrývající jednotlivé lety v rámci zakoupené Cesty.
   3. Vzhledem k tomu, že služba MultiLine funguje na základě nákupu několika samostatných letenek od jednoho nebo více dopravců v rámci jediné Cesty, je Uživatel povinen si ověřit podmínky přepravy zavazadel během celé Cesty. Stejná povinnost se týká vlastní kontroly cestovních dokladů a podmínek vstupu do země na každé části trasy, tzn. zda existuje povinnost vstupního nebo tranzitního víza v zemi, ve které je služba MultiLine poskytována nebo v níž Uživatel přestupuje na následující let.
   4. Nákup samostatných letenek pro každý let v rámci služby MultiLine může být spojen s rizikem, že mezi jednotlivými leteckými spojeními mohou existovat pouze krátké časové úseky pro přestupy (v závislosti na parametrech vyhledávání Uživatele a dostupnosti letů v Rezervačním systému), což je spojeno rizikem nemožnosti využít dalšího rezervovaného spojení v případě zrušení, zpoždění nebo změny času letu.
   5. Dostupnost letenek v rámci služby MultiLine závisí na dostupnosti letenek u jednotlivých leteckých společností a na kritériích, která Uživatel zadá ve svých požadavcích v Rezervačním systému.
 • § 10. BALÍČEK LET + HOTEL

  1. V rámci služeb dostupných v Rezervačním systému nebo prostřednictvím Zákaznického telefonického centra si mohou Uživatelé rezervovat alespoň dva různé druhy služeb, které nutně zahrnují zakoupení Letenky a Hotelové služby, a které jsou základem pro uzavření smlouvy o účasti v souborné cestovní službě mezi Uživatelem a eSky („Smlouva“).
  2. Smlouva bude uzavřena pouze tehdy, jsou-li realizovány služby, na které se vztahuje tento bod, a jež jsou zamluveny prostřednictvím Rezervačního systému nebo prostřednictvím Zákaznického servisu. Potvrzení o uzavření smlouvy a jiné části smlouvy budou zaslány v samostatném dokumentu na e-mailovou adresu uvedenou v Rezervačním systému nebo poskytnutou prostřednictvím Zákaznického servisu. Vzhledem k výše uvedenému se Poskytovatel služeb a uživatel dohodnou, že komunikace týkající se implementace ustanovení tohoto bodu probíhá v elektronické podobě a trvalým médiem je e-mail a dokumenty PDF zasílané uživateli jako potvrzení služby.
  3. Pořadatelem souborné cestovní služby pro Uživatele, který provedl výběr jednotlivých služeb podle podmínek uvedených v tomto paragrafu, je eSky, akciová společnost se sídlem v Katovicích (40–265), ul. Murckowska 14A, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Katowice-Wschód v Katovicích, 8. obchodní oddělení rejstříku okresního soudu pod číslem KRS 0000383663, DIČ: 948-19-87-199, Registrační číslo společnosti: 670140736, se základním kapitálem 1 019 525,60 PLN splaceným v plné výši.
  4. Pořadatel souborné cestovní služby nese odpovědnost za realizaci služeb zahrnutých v tomto paragrafu a ve smlouvě o účasti v souborné cestovní službě bez ohledu na to, zda tyto služby mají být realizovány pořadatelem souborné cestovní služby nebo jinými Dodavateli služeb. eSky podle znění platných zákonů v této oblasti omezuje svou odpovědnost za neprovedení nebo nenáležité provedení služeb na trojnásobek ceny souborné cestovní služby na každého Účastníka. Toto omezení se nevztahuje na újmy vůči osobám, na škody způsobené úmyslným jednáním nebo škody způsobené zanedbáním.
  5. Pořadatel souborné cestovní služby neprodleně poskytuje náležitou pomoc Uživateli, který se ocitl v tíživé situaci, včetně okolností, kdy nelze zajistit jeho návrat podle smlouvy o účasti v souborné cestovní službě z důvodu nevyhnutelných a mimořádných okolností. Pořadatel souborné cestovní služby hradí náklady na nezbytné ubytování Uživatele podle možností v rovnocenné kategorii uvedené ve Smlouvě o účasti v souborné cestovní službě po dobu 3 dnů.
  6. Rezervaci služeb definovaných tímto paragrafem provádí Uživatel samostatně podle vlastních parametrů a kritérií, na základě kterých budou v rámci Rezervačního systému nebo Zákaznického telefonického centra předány informace týkající se podrobností realizace služeb, hlavních parametrů cestovních služeb, veškerých práv a povinností Uživatele a Pořadatele souborné cestovní služby.
  7. Pořadatel souborné cestovní služby informuje, že účinná realizace některých služeb, na které se vztahuje Smlouva, může záviset na komunikaci v úředním jazyce místa cesty nebo v angličtině.
  8. Podrobný rozsah informací týkajících se realizace služeb v rámci tohoto paragrafu je uveden v Příloze č. 1 k těmto Podmínkám.
  9. Podrobný rozsah informací o poskytování služeb prostřednictvím Zákaznického telefonického centra v rámci tohoto paragrafu je uveden v Příloze č. 4 k těmto Podmínkám.
  10. Uživatel využívající služeb upravených tímto paragrafem je chráněn v případě platební neschopnosti pořadatele souborné cestovní služby podle podmínek uvedených v Příloze č. 1 a 4. k těmto Podmínkám.
  11. Cena uvedená v Rezervačním systému za služby, které upravuje tento paragraf, zahrnuje cenu za souborné cestovní služby včetně daní a v případě nutnosti také všech dodatečných příplatků a jiných nákladů nebo – pokud nelze očekávat, že tyto náklady mohou být započteny před uzavřením smlouvy o účasti v souborné cestovní službě – zahrnuje také informaci o druhu dodatečných příplatků, které mohou být cestujícímu připočteny.
  12. Zvýšení cen je možné pouze jako bezprostřední důsledek změny:
   1. ceny osobní dopravy způsobené změnou cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie;
   2. výši daní nebo poplatků za cestovní služby, na které se vztahuje smlouva o účasti v souborné cestovní službě, které jsou určeny subjekty, které se bezprostředně neúčastní realizace souborné cestovní služby, včetně daní za turistiku, letištních poplatků nebo poplatků za vstup na palubu a výstup z letadla na letištích;
   3. měnových kurzů, které se odrážejí na dané souborné cestovní službě.
  13. Cena uvedená ve smlouvě o účasti v souborné cestovní službě nemůže být zvýšena v období 20 dnů před termínem zahájení realizace služeb upravených tímto paragrafem.
  14. Uživatel může odstoupit od smlouvy o účasti v souborné cestovní službě kdykoli v období před jejím zahájením, přičemž Uživatel může být povinen uhradit pořadateli souborné cestovní služby odpovídající a přiměřený poplatek za odstoupení od smlouvy o účasti v souborné cestovní službě. V případě, že ve smlouvě o účasti v souborné cestovní službě nejsou uvedeny poplatky za odstoupení od smlouvy o účasti v souborné cestovní službě, odpovídá výše tohoto poplatku ceně souborné cestovní služby snížené o ušetřené náklady nebo zisky za alternativní využití daných cestovních služeb. Na vyžádání pořadatel souborné cestovní služby uvede zdůvodnění výše poplatku za dostoupení od smlouvy o účasti v souborné cestovní službě.
  15. Ve smlouvě o účasti v souborné cestovní službě může být uvedena výše poplatku za odstoupení od smlouvy o účasti v souborné cestovní službě v určené výši podle toho, v jakém termínu před zahájením souborné cestovní služby došlo k odstoupení od smlouvy o účasti v souborné cestovní službě nebo jaké jsou předpokládané ušetřené náklady nebo zisky za alternativní využití daných cestovních služeb. Poplatek bude odečten od platby provedené cestujícím.
  16. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy o účasti v souborné cestovní službě před zahájením souborné cestovní služby bez poplatků za odstoupení v případě, že došlo k nevyhnutelným a mimořádným okolnostem v destinaci nebo jejím nejbližším okolí a tyto okolnosti významně ovlivňují realizaci souborné cestovní služby nebo dopravu cestujících do cílové destinace. Uživatel má právo požadovat vrácení plateb za souborné cestovní služby bez nároku na odškodnění nebo kompenzaci za nastalé okolnosti.
  17. Pořadatel zájezdu je oprávněn jednostranně provést drobné změny podmínek Smlouvy poté, co o nich Uživatele předem informuje. Ostatní změny, které mohou být provedeny před zahájením souborných cestovních služeb, včetně změny hlavních prvků služeb cestovního ruchu, nemožnosti splnit zvláštní požadavky nebo zvýšení ceny přesahující 8 % celkové ceny souborných cestovních služeb, se provádějí po bezodkladném informování Uživatele a předložení dostupných náhradních služeb a pravidel jejich provádění.
  18. Pořadatel souborné cestovní služby provádí vrácení výše zmíněných poplatků a plateb ve lhůtě 14 dnů od data ukončení smlouvy o účasti v souborné cestovní službě.
  19. V rámci služeb, které upravuje tento paragraf, Uživatel může bez souhlasu Pořadatele souborné cestovní služby převést na osobu, která splňuje podmínky pro účast v souborné cestovní službě, všechna práva vyplývající ze smlouvy o účasti v souborné cestovní službě, pokud tato osoba zároveň přijímá všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy, v případě, že Uživatel bude informovat o této skutečnosti Pořadatele souborné cestovní služby na trvalém nosiči v přiměřeném termínu. Pokud se převod práv a povinností bude týkat Pořadatele souborné cestovní služby s dodatečnými náklady, požadujícími jejich úhradu, musí je předat cestujícímu, např. Náklady na změnu údajů Uživatele. Tyto náklady musí být přiměřené a nesmí překročit skutečné náklady vzniklé provozovateli cestovní služby v důsledku převodu smlouvy o účasti na turistické akci. Oznámení, které je podáno ne později než 7 dnů před zahájením souborné cestovní služby, je v každém případě považováno za podané v přiměřeném termínu.
  20. V rámci služeb upravených tímto paragrafem je Uživatel povinně pojištěn v případě následků nehod a nákladů na léčbu v případě služeb realizovaných v zahraničí. Podrobné informace o tomto pojištění naleznete na odkazech: Všeobecné pojistné podmínky a Produktová karta. Uživatel bude oprávněn využívat doplňkové pojištění služeb realizovaných eSky v rozsahu uvedeném v Rezervačním systému nebo prostřednictvím Zákaznického telefonního centra.
  21. Uživatel bude informován pořadatelem o veškerých speciálních požadavcích, které Uživatel uvedl a se kterými obě strany vyjádřily souhlas.
  22. Uživatel v rámci služeb upravených tímto paragrafem má povinnost informovat pořadatele souborné cestovní služby o veškerých nesrovnalostech, které se objevily během realizace souborné cestovní služby.
  23. Posuzování stížností Uživatelů v rámci tohoto paragrafu bude provedeno podle podmínek určených v bodu XVIII (Reklamace).
  24. Za Uživatele, který použije portál www.eSky.cz pro objednání služeb upravených tímto paragrafem, bude odveden příspěvek do garančního fondu cestovního ruchu a fondu pro podporu cestovního ruchu ve výši stanovené příslušnými zákony.
  25. Pokud v popise ubytovacího zařízení, které je součástí souborných cestovních služeb, není uvedeno, že objekt je bezbariérový, to znamená, že objekt se za bezbariérový nepovažuje.
 • § 11. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

  1. V rámci služeb dostupných v Rezervačním systému a prostřednictvím Zákaznického telefonického centra mohou Uživatelé rezervovat další doplňkové služby, na které se vztahují poplatky uvedené v rámci transakčního procesu v Rezervačním systému nebo prostřednictvím Zákaznického telefonického centra.
  2. Každá z placených služeb, kterou Uživatel zvolí a která je upravena tímto paragrafem a současně je dostupná prostřednictvím Rezervačního systému, je nedílnou součástí služby, ke které byly objednány doplňkové služby.
  3. Balíček služeb eSky (dále jen „Balíček služeb“) je paušální a nerefundovatelný transakční poplatek za jednu nebo více úprav letenek, které tvoří jeho nedílnou součást a jsou provedené prostřednictvím Zákaznického telefonického centra pro Uživatele uvedeného v Rezervačním systému. Pokud si Uživatel zakoupí službu Balíček služeb, neplatí transakční poplatek účtovaný společností eSky, který je uvedený v tabulce Obchodních poplatků za další služby spojené se změnami zakoupené letenky. V případě, že letecká společnost v souladu s podmínkami sazebníku účtuje poplatek za změny/vrácení/speciální služby, je Uživatel povinen zaplatit sumu za služby poskytované leteckou společností.
  4. Online odbavení je doplňková, placená a nerefundovatelná služba, která umožňuje provést odbavení v elektronickém systému daných leteckých společností na základě zakoupené Letenky, pokud takovou možnost umožňuje rezervační proces. V rámci služby online check-in se vygenerovaný palubní lístek nebo potvrzení o online check-inu zasílá na e-mailovou adresu, kterou Uživatel uvedl během procesu rezervace, a to ve lhůtě umožňující řádné využití přepravní služby. Některé letecké společnosti mohou za účelem odbavení požadovat od Uživatele uvedení dodatečných informací, které nebyly poskytnuty během rezervace. Uživatel je povinen uvést své aktuální kontaktní údaje, např. e-mailovou adresu a telefonní číslo, aby bylo možné jej kontaktovat, zejména v době před odletem. Neposkytnutí kontaktních údajů, poskytnutí údajů na online odbavení méně než 48 hodin před plánovaným odletem, poskytnutí neaktuálních nebo neúplných údajů, neodpovídání na telefonické hovory z iniciativy eSky nebo poskytnutí nesprávných údajů potřebných k odbavení může znemožnit pokračování online odbavení a Uživateli mohou být na letišti určeném leteckou společností účtované dodatečné poplatky nebo mu může být znemožněn odlet. Pokud dojde k provedení změn v rezervaci ze strany Dopravce nebo na žádost Uživatele (i přímo u Dopravce) po zakoupení služby online check-in, je Uživatel, který si tuto službu zakoupil, povinen neprodleně informovat společnost eSky o provedených změnách. V případě neposkytnutí těchto informací nebude společnost eSky moci řádně provést službu online odbavení. Vzhledem k výše uvedenému společnost eSky nenese odpovědnost za nesprávné provedení služby online odbavení, včetně nákladů a dalších následků z toho vyplývajících.
  5. V případě, že dojde k situaci, kdy bude let opožděn nebo odvolán, eSky v rámci analýzy údajů týkajících se letu Uživatele předá informace o spolupracujícím subjektu pro získání vhodného odškodnění tj. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320, který na základě souhlasu Uživatele přijme veškerá opatření. Zároveň podle Nařízení (EHS) č. 261/2004 Evropského parlamentu a Evropské rady, eSky informuje, že Uživatel má právo uplatňovat nároky a podávat žádosti přímo k letecké společnosti, která poskytovala přepravní službu, s cílem v odpovídajících případech získat plnou rekompenzaci, na kterou má cestující právo.
  6. AirHelp + - dodatková placená a nerefundovatelná služba, která je k dispozici každému uživateli, který provede rezervaci prostřednictvím rezervačního systému nebo telefonního Zákaznického centra a která umožňuje asistenci při získávání náhrady až do 600 EUR za zpožděný nebo zrušený let a overbooking a náhradu až 6 000 EUR za neočekávané náklady způsobené zpožděným letem (hotely, taxi, letenky, stravování) za podmínek stanovených poskytovatelem služeb, tj. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320. Celkové znění najdete na https://www.airhelp.com/en/terms/.
 • § 12. SPOJENÉ CESTOVNÍ SLUŽBY

  1. Uživatel, který používá portál www.eSky.cz v níže popsaných případech, provádí nákup spojených cestovních služeb, což znamená, že se nejedná o soubornou cestovní službu, ale o propojení alespoň dvou různých druhů cestovních služeb získaných pro potřeby jediné cesty nebo dovolené, na které se vztahují odlišné smlouvy s dodavateli. K vytvoření spojených cestovních služeb dochází, pokud subjekt poskytující služby v turistickém ruchu usnadňuje cestujícím získat cestovní služby:
   1. během jedné návštěvy nebo kontaktu s jeho prodejním místem s možností provedení výběru nebo platby za každou turistickou službu zvlášť nebo
   2. přesměrováním od jiného prodejce cestovních služeb v rozsahu alespoň jedné doplňkové cestovní služby, pokud smlouva s tímto prodejcem cestovních služeb bude uzavřena nejpozději do 24 hodin od potvrzení rezervace první cestovní služby.
  2. K vytvoření spojených turistických služeb nedochází nehledě na splnění výše uvedených podmínek v případě propojení ne více než jednoho druhu cestovních služeb (doprava cestujících, ubytování z jiných účelů než pro pobyt, který není neoddělitelnou součástí dopravy cestujících, pronájem aut nebo jiných motorových vozidel) s jednou nebo několika cestovními službami, které jsou jinou službou poskytovanou cestujícím a které nejsou integrální částí služby (doprava cestujících, ubytování z jiných účelů než pro pobyt, který není neoddělitelnou součástí dopravy cestujících, pronájem aut nebo jiných motorových vozidel), pokud hodnota těchto služeb je menší než 25 % celkové hodnoty spojených cestovních služeb a tyto služby nejsou propagovány jako důležitý prvek tohoto propojení ani nejsou důležitým prvkem tohoto propojení z jiných důvodů. Navíc spojenými cestovními službami nejsou služby trvající kratší dobu než 24 hodin s výjimkou, kdy zahrnují ubytování.
  3. Podrobné informace týkající se nákupu spojených cestovních služeb a práv a povinností vyplývajících z využívání služeb tohoto druhu se nacházejí v Přílohách č. 2 a 3 k těmto Podmínkám.
  4. Za Uživatele, který použije portál www.eSky.cz pro objednání služeb upravených tímto paragrafem a který provádí nákup spojených cestovních služeb, bude odvedeno zákonné pojistné do garančního fondu cestovního ruchu.
 • § 13. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY LETECKÉ DOPRAVY IATA

 • § 14. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, BRA, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Eurowings, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, GOL, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI fly , Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz AirLaudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

REZERVACE HOTELŮ

 • § 15. REZERVACE HOTELŮ

  1. eSky určuje pravidla zpřístupňování hotelových služeb na portálu www.eSky.cz nebo prostřednictvím Zákaznického telefonického centra, které Dodavatelé nabízejí Uživatelům, kteří chtějí využívat hotelové služby.
  2. eSky není smluvní stranou smluv o poskytování hotelových služeb a dalších souvisejících smluv prostřednictvím Rezervačního systému. Smluvní stranou takové smlouvy je pokaždé Uživatel a Poskytovatel služeb, který je uvedený přímo v nabídce, který poskytuje služby, a které jsou předmětem takové smlouvy.
  3. Smlouvy, které jsou uzavřené prostřednictvím Rezervačního systému, se uzavírají a provádějí na základě všeobecných smluvních podmínek s jednotlivými Poskytovateli služeb. Veškeré údaje obsažené v nabídce a uvedené v Rezervačním systému vycházejí z údajů poskytnutých přímo Dodavateli. Podmínky rezervace hotelových služeb, které poskytují Dodavatelé, jsou založeny na podmínkách stanovených v objednávce a v souladu s jejich předpisy – https://developer.ean.com/terms/en/.
  4. eSky v rámci rezervace zajišťuje pro Uživatele:
   1. Bezprostřední přístup k hotelovým službám, které nabízejí Poskytovatelé těchto služeb v objektech, které se nacházejí v České republice i v zahraničí,
   2. Možnost využít služby, které libovolně a individuálně nakonfigurují Uživatelé a které jsou dostupné na portálu www.eSky.cz.
  5. Rezervační a platební podmínky pro hotelové služby:
   1. Rezervace hotelové služby probíhá prostřednictvím Rezervačního systému nebo Zákaznického telefonického centra, zároveň Uživatel hradí platbu podle podmínek vyplývajících z nabídky přímo Poskytovateli objektu bez placení eSky.cz.
   2. Rezervace hotelové služby probíhá prostřednictvím Rezervačního systému nebo Zákaznického telefonického centra, zároveň Uživatel provede úhradu podle podmínek vyplývajících z nabídky objektu pro eSky.cz.
  6. Druhy rezervací:
   1. Nepotvrzená rezervace, kterou Uživatel nehradil
   2. Potvrzená rezervace, kterou Uživatel úspěšně uhradil, nebo údaje Uživatele byly ověřeny na základě pravidel stanovených v těchto Podmínkách.
  7. Možnosti zadávání požadavků na rezervaci hotelových služeb:
   1. Prostřednictvím Rezervačního systému dostupného na portálu www.eSky.cz a na dalších webových stránkách, které patří subjektům spolupracujícím s eSky.
   2. Telefonickým kontaktem na uvedené číslo Zákaznického telefonického centra.
  8. Potvrzení požadavku a ceny:
   1. Uživatel obdrží na zadanou e-mailovou adresu potvrzení požadavku, které obsahuje kromě čísla rezervace také informace o hotelové službě, celkové ceně služby a vybraném způsobu platby.
   2. Cena hotelové služby je uváděna v Kč nebo jiné měně označené ve formuláři poptávky. Cenu služby tvoří poplatek za pobyt, dph a další daně a příplatky, pokud na stránce Rezervačního systému nebo v e-mailu potvrzujícím převzetí rezervace není uvedeno jinak.
   3. V případě, kdy rezervovaná služba podle svých podmínek rezervace vyžaduje od Uživatele platbu na účet eSky, není cena služby uvedená v potvrzení rezervace zaručena až do okamžiku, kdy eSky obdrží platbu, vzhledem k podmínkám daným Poskytovateli hotelových služeb.
   4. Uživatel před provedením platby je povinen zkontrolovat správnost údajů uvedených v zaslaném potvrzení.
  9. Provedení objednávky hotelové služby:
   1. Uživatel může provést objednávku pod podmínkou, že do Rezervačního systému zavede pravdivé osobní údaje. Před provedením objednávky je Uživatel povinen seznámit se s těmito Všeobecnými podmínkami a souhlasit s nimi a také se seznámit s rezervačními podmínkami objektu, který nabízí služby dostupné v Rezervačním systému a který si Uživatel vybral.
   2. Po obdržení informace o rezervaci eSky může kontaktovat Uživatele pro ověření údajů a potvrzení nabídky. V případě, že se nelze s Uživatelem spojit, eSky není zodpovědné za zdařilé přijetí rezervace Poskytovatelem podle obsahu nabídky, jinak je tomu v případě potvrzené rezervace podle bodu XV odstavec 6 těchto Všeobecných podmínek.
   3. Každou rezervaci/požadavek zasílá eSky jménem Uživatele danému Dodavateli jako prohlášení o objednávce.
   4. Poskytovatel služeb a Poskytovatel mají právo zrušit rezervaci, pokud se Uživatel nedostaví v den zahájení služby v zařízení nabízejícím službu. Čas a podmínky storna jsou uvedeny v podrobných rezervačních podmínkách zařízení, které nabízí službu.
  10. Rezervace hotelových služeb podléhá storno podmínkám uvedeným na stránce rezervace daného Dodavatele.
  11. V jednotlivých případech si společnost eSky vyhrazuje právo zrušit nepotvrzené rezervace, pokud není možné kontaktovat Uživatele na telefonním čísle, které uvedl. Uživatel má možnost provést potvrzenou rezervaci zadáním čísla své platební karty. Za účelem ověření správnosti transakce může být zákazník vyzván k odeslání naskenované karty, dokladu totožnosti a vyplněného formuláře UCCCF.
  12. Jakékoli nároky Uživatelů a nároky na náhradu vzniklé škody, uznají a provedou Dodavatelé. Společnost eSky neodpovídá za nenáležité provedení služeb.
  13. Úkolem společnosti eSky a dalších společností, které s ním spolupracují v oblasti poskytování databáze hotelových zařízení od Dodavatelů, je poskytovat Uživateli přístup k přímým nabídkám přímo od Dodavatelů.
  14. Mezinárodní klasifikace hotelů, která je založená na počtu hvězdiček, stanoví nezávazné informace o standardu daného hotelu. Informace o hotelech dostupné v Rezervačním systému eSky vycházejí z vlastního hodnocení hotelu.

POJIŠTĚNÍ

 • § 16. POJIŠTĚNÍ

  1. V závislosti na službě vybrané Uživatelem při rezervaci prostřednictvím rezervačního systému nebo telefonního zákaznického centra pojistného produktu označeného a vybraného uživatelem:
   • V případě Pojištění nákladů na zrušení cesty ALL RISK, Pojištění storna cesty BASIC, Cestovního pojištění pro zahraniční cesty, Cestovního pojištění pro zahraniční cesty PLUS, Cestovního pojištění pro domácí vnitrostátní cesty – je Pojistitelem Inter Partner Assistance S.A Pobočka v Polsku se sídlem ve Varšavě, Giełdowa 1; 01 - 211 Varšava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem hlavního města Varšavy ve Varšavě, obchodní oddělení XII obchodního rejstříku národního soudu pod číslem KRS: 0000320749, s daňovým identifikačním číslem NIP: 108-00-06-955, se základním kapitálem 31 702 613,00 EUR je pobočkou zahraniční pojišťovny Inter Partner Assistance SA se sídlem v Bruselu, email: claims@axa-assistance.pl (dále jen „AXA Assistance“)
   • V případě Pojištění Travel Protect pro zahraniční cesty, Pojištění Travel Protect pro domácí vnitrostátní cesty, Pojištění nákladů na zrušení cesty v nouzových situacích Travel Protect, Pojištění cestovních zavazadel Travel Protect – je Pojistitelem Colonnade Insurance S.A. registrovaná v Lucemburku pod číslem: B 61605, ústředí: rue Jean Piret 1, L-2350 Lucemburk, působící v Polsku pobočkou Colonnade Insurance Société Anonyme v Polsku, zapsaná u Okresního soudu pro hlavní město Varšava, XII Oddělení národního soudního rejstříku pod číslem 0000678377, NIP 1070038451, se sídlem ul. Prosta 67, 00-838 Varšava, s plně splaceným základním kapitálem ve výši 9 500 000 EUR, e-mail: info@colonnade.pl (dále jen „Colonnade“)
  2. Pojišťovacím agentem Colonnade a AXA Assistance je We Care Insurance Sp. z o.o. se sídlem v Katovicích (40–265), ul. Murckowska 14A, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Katowice-Wschód v Katovicích, hospodářské oddělení VIII Rejstříku národního soudu KRS pod číslem KRS 0000751962, NIP: 954-279-73-53, REGON: 381493361, výše základního kapitálu 5 000 PLN (splaceno v plné výši), která spravuje osobní údaje klientů za podmínek uvedených zde.
  3. Agent působí na základě plné moci k vykonávání agenturních činností poskytnutých Pojistitelem. Obsah pro Colonnade je k dispozici zde, pro AXA Assistance zde.
  4. eSky, jednající jako Pojistník, vykonává veškeré skutečné a právní činnosti související s uzavíráním nebo plněním skupinových pojistných smluv uvedených v těchto Podmínkách, a to včetně:
   • v rámci skupinového pojištění Colonnade a AXA Assistance informuje Uživatele o uzavření skupinové pojistné smlouvy, o podmínkách přistoupení k pojištění a rezignace, předmětu a rozsahu skupinového pojištění a povinnostech pojištěného Uživatele, poskytuje potřebné dokumenty před účastí na skupinovém pojištění, včetně dokumentů týkajících se zásad zpracování osobních údajů a dokumenty potvrzující oprávnění k provozování jednotlivých pojistných produktů a přijímající skupinové pojištění, poučení o tom, co dělat v případě události, na kterou se vztahuje skupinová pojistná smlouva.
  5. Pojistník poskytne Uživatelům všechny potřebné informace o rozsahu pojišťovacích služeb prostřednictvím rezervačního systému nebo prostřednictvím telefonního zákaznického centra. Pojistník je povinen poskytnout Uživateli podmínky skupinové pojistné smlouvy před vyjádřením souhlasu Uživatele s financováním nákladů na pojistné.
  6. Skupinová pojistná smlouva se uzavírá v závislosti na výběru pojistného produktu Uživatelem:
   • V případě Pojištění nákladů na zrušení cesty ALL RISK, Pojištění storna cesty BASIC, Cestovního pojištění pro zahraniční cesty, Cestovního pojištění pro zahraniční cesty PLUS, Cestovního pojištění pro domácí vnitrostátní cesty mezi AXA Assistance a eSky jménem Uživatelů připojujících se ke skupinovému pojištění. Pojistné krytí platí v souladu se Zvláštními Podmínkami Pojištění nákladů na zrušení cesty ALL RISK, Zvláštními Podmínkami Pojištění nákladů na zrušení cesty BASIC, Zvláštními Podmínkami Cestovního pojištění pro zahraniční cesty, Zvláštními Podmínkami Cestovního pojištění pro zahraniční cesty PLUS, Zvláštními Podmínkami Cestovního Pojištění pro domácí vnitrostátní cesty a také v souladu s podmínkami Rezervačního systému nebo Zákaznického telefonického centra.
   • V případě Pojištění Travel Protect pro zahraniční cesty, Pojištění Travel Protect pro domácí vnitrostátní cesty, Pojištění nákladů na zrušení cesty v nouzových situacích Travel Protect, Pojištění cestovních zavazadel Travel Protect - Colonnade a eSky na účet Uživatelů připojujících se ke skupinovému pojištění, je pojištění poskytováno v souladu se Všeobecnými podmínkami skupiny Travel Protect Pojištění cest do zahraničí, Všeobecnými podmínkami skupiny Travel Protect Pojištění pro vnitrostátní cesty, Všeobecnými podmínkami skupiny Travel Protect Pojištění nákladů při zrušení cesty v naléhavých situacích, Všeobecnými podmínkami skupiny Travel Protect Cestovní zavazadla uvedené v těchto předpisech, jakož i na zásadách stanovených v rezervačním systému nebo prostřednictvím telefonního zákaznického centra.
  7. Všechny dokumenty týkající se jednotlivých pojistných produktů, včetně jejich rozsahu, jsou k dispozici v rezervačním systému nebo prostřednictvím telefonního zákaznického centra.
  8. Dokumentem potvrzujícím přistoupení k pojistné smlouvě je v závislosti na výběru pojistného produktu osvědčení o pojištění zaslané Uživateli elektronicky po dokončení nákupu v rezervačním systému nebo prostřednictvím telefonního zákaznického centra.
  9. Pojistné osvědčení, Všeobecné pojistné podmínky skupiny Colonnade Group, Zvláštní pojistné podmínky AXA Assisance a veškeré další dokumenty zpřístupněné Uživateli v rezervačním systému nebo prostřednictvím telefonního zákaznického centra týkající se využití služeb budou zaslány na e-mailovou adresu Uživatele.
  10. Účast Uživatele na skupinovém pojištění je dobrovolná a vyžaduje souhlas s financováním nákladů na pojistné. Uživatel zjistí výši nákladů výběrem jedné z možností navržených rezervačním systémem nebo prostřednictvím telefonního zákaznického centra zadáním všech potřebných údajů do osobního dotazníku.
  11. Uživatel platí náklady na pojistné po zadání pravdivých osobních údajů do rezervačního systému. Před uzavřením skupinové pojistné smlouvy je Uživatel povinen si přečíst a přijmout tyto podmínky koupi vybraného produktu, Všeobecné podmínky pojištění skupiny Colonnade Group a Zvláštní pojistné podmínky AXA Assistance, jakož i jakékoli další dokumenty, které má Uživatel k dispozici v rezervačním systému nebo prostřednictvím telefonního zákaznického centra.
  12. Uživatel obdrží na e-mailovou adresu, kterou uvedl, potvrzení obsahující mimo jiné: rezervační číslo, informace o celkové pojistné ceně a způsobu platby. Náklady jsou vyjádřeny v měně uvedené v rezervačním systému nebo prostřednictvím telefonního zákaznického centra.
  13. Platby za pojistný produkt se provádějí za podmínek stanovených v bodě VII Podmínek a v souladu se Všeobecnými podmínkami pojištění skupiny Colonnade Group a Zvláštními podmínkami pojištění AXA Assistance.
  14. V případě skupinového pojištění sjednaného přes internet má spotřebitel právo využít mimosoudní řešení sporů a podat stížnost prostřednictvím online platformy EU pro online řešení sporů, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • § 17. DALŠÍ SLUŽBY NABÍZENÉ SUBJEKTY, KTERÝM eSky POSKYTUJE SLUŽBY PRONÁJMU REKLAMNÍ PLOCHY

  1. Rezervace dovolené:
   Společnost eSky neprovádí rezervace ani neumožňuje provést rezervace cestovních služeb prostřednictvím Rezervačního systému a Zákaznického telefonického centra, ale poskytuje služby pronájmu reklamní plochy společnosti Fostertravel.pl se sídlem ve Varšavě, 00-131 Varšava, Grzybowska 2/15, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu hlavního města Varšavy ve Varšavě, XII Obchodní oddělení Registru okresního soudu pod číslem KRS 0000279954, DIČ: 5252399530, Regon 140929718, základní kapitál ve výši 100 000 PLN, která poskytuje služby v souladu s pravidly stanovenými v podmínkách služeb tohoto subjektu, v Podmínkách rezervace souborných cestovních služeb.
  2. Pronájem osobního automobilu:
   eSky poskytuje služby pronájmu reklamní plochy pro rentcars.com – tato značka je vlastněna společností TravelJigsaw Limited registrovanou v Anglii a Walesu (registrační číslo: 05179829) na 100 New Bridge Street, Londýn, EC4V 6JA, která během procesu rezervace rentalcars.com funguje jako sprostředkovatel a poskytuje služby v souladu s pravidly stanovenými v Podmínkách služeb tohoto subjektu www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do. Ve vztahu k těmto vozidlům jsou stanoveny zvláštní podmínky pro jednotlivá vozidla a určují je Poskytovatelé služeb. Společnost eSky může během telefonické rezervace informovat o možnosti nákupu dalších služeb.
  3. Služba parkování:
   eSky poskytuje reklamní prostor pro PARKLOT s.r.o. se sídlem ve Varšavě, ul. Świeradowska 47, 02-662 Varšava, která je registrovaná u Okresního soudu hl. města Varšavy u oddělení XIII státního soudního rejstříku. DIČ: 5213746482, IČ: 365358894, číslo obchodního rejstříku KRS: 0000634893, se základním kapitálem 5 000,00 PLN, která poskytuje služby, které jsou uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách tohoto subjektu https://www.parklot.pl/uk/statut/. Společnost eSky může informovat o možnosti zakoupení doplňkových parkovacích služeb ve spolupráci se společností PARKLOT během telefonické obsluhy objednávky nebo jiných služeb.
  4. Transferové služby:
   Společnost eSky poskytuje pronájem reklamního prostoru společnosti Mozio, Inc. se sídlem 9450 SW Gemini Dr., Beaverton, OR, 97008 ve Spojených státech amerických, která poskytuje služby za podmínek stanovených v zásadách tohoto subjektu (k dispozici na adrese https://www.mozio.com/en-us/terms-of-service ). Konkrétní pravidla a podmínky týkající se transferů jsou definovány subjekty, které tyto služby přímo poskytují, a jejichž pravidla a podmínky jsou k dispozici prostřednictvím společnosti Mozio, Inc. eSky může informovat o možnosti zakoupení dalších služeb během telefonické správy rezervace..
  5. Výlety a atrakce:
   Společnost eSky poskytuje služby pronájmu reklamních ploch ve prospěch společnosti GetYourGuide Deutschland GmbH se sídlem na Sonnenburger Str. 71-75, 10437 Berlín, Německo, která poskytuje služby za podmínek uvedených na https://www.getyourguide.com/terms_of_business/. O možnosti dokoupení doplňkových služeb v rámci rezervace turistických atrakcí ve spolupráci s GetYourGuide může eSky informovat během telefonických hovorů, které se týkají rezervačního procesu nebo jiných služeb.

REKLAMACE

 • § 18. REKLAMACE

  1. Předmětem reklamace může být neprovedení nebo nesprávné provedení služby, za kterou společnost eSky odpovídá. Předmětem stížnosti může být také neprovedení nebo nesprávné provedení služby společností eSky, jakož i služby poskytované prostřednictvím eSky třetími stranami, jejichž odpovědnost určí tyto třetí strany pokaždé nezávisle na eSky. Zároveň Vás informujeme, že v souladu s platnými právními předpisy má zákazník právo uplatnit svá práva vyplývající z vady spotřebního zboží do dvaceti čtyř měsíců od přijetí. K uplatnění a vymáhání nároků ze strany zákazníka za vadný výkon a náhradu (včetně přiměřených vzniklých nákladů) dochází během reklamačního řízení uvedeného v tomto odstavci.
  2. Reklamace provedených rezervací a nákupů letenek a jiných turistických služeb mohou zákazníci podávat prostřednictvím reklamačního formuláře, který naleznou zde, nebo písemně v kanceláři eSky v kanceláři eSky, ul. Murckowska 14a, 40-265 Katovice, Polsko. O přijetí reklamace a jejím výsledku bude eSky Zákazníka informovat písemně ve lhůtě 30 dnů od jejího přijetí nebo ve lhůtě uvedené organizátorem turistické služby nebo jiným Poskytovatelem služeb.
  3. Rozhodnutí vydané společností eSky, které je Uživateli předáno, zakončuje proces reklamace prováděné společností eSky. Pokud výsledek stížnosti, zpracované společností eSky, není uspokojivý, má uživatel právo použít soudní nebo mimosoudní způsob řešení sporů a svou stížnost podat prostřednictvím online služby Evropské komise ODR, která je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mimosoudní řešení sporů, zkráceně ADR (Alternative Dispute Resolution) - jedná se o smírné řízení vedené ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli o další informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů lze nalézt na stránce https://evropskyspotrebitel.cz/how-to-submit-your-complaint/ nebo https://www.coi.cz/en/alternative-dispute-resolution-for-consumer-disputes-adr/.
  4. Pro udělení Uživateli věcné a správné odpovědi na obdrženou reklamaci, budou reklamace řešeny v rámci zákonem stanovených lhůt a předávány Uživateli v polštině nebo angličtině, a pokud budou dostupní vhodní konzultanti eSky, pak také v jazyce, ve kterém byla reklamace podána.
  5. eSky informuje, že pokud se reklamace bude týkat služeb, které poskytují jiné subjekty, bude o této skutečnosti informovat Uživatele a zároveň ho bude informovat o možnosti podat reklamaci k těmto subjektům nebo takovou reklamaci samo podá po předchozí dohodě a pověření Uživatelem, pokud budou v obsahu reklamace takové informace, které budou umožňovat podat reklamaci u subjektu, který poskytuje služby. V případě, že eSky nenaváže s Uživatelem kontakt, může samostatně vystupovat ve věci Uživatele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • § 19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. eSky si vyhrazuje právo jednostranně provádět změny v obsahu Všeobecných podmínek – při dodržení principu, že pro Zákazníka platí Všeobecné podmínky, se kterými souhlasil během rezervace a umožní Zákazníkům přístup k archivním verzím Všeobecných podmínek. Každý Zákazník je povinen seznámit se s obsahem Všeobecných podmínek před provedením rezervace a je pokaždé vázán ustanoveními Všeobecných podmínek a ostatních dokumentů definujících detaily služeb v okamžiku provádění rezervace, nákupu Letenek a jiných cestovních služeb dostupných prostřednictvím portálu www.eSky.cz.
  2. Ve všech záležitostech, na něž se tyto Všeobecné podmínky nevztahují, se aplikují obecně použitelná ustanovení práva.
  3. Zdůrazňujeme, že služby dostupné v Rezervačním systému spočívají v provádění faktických činností souvisejících s objednáváním služeb ze strany Uživatelů u Dodavatele, proto jsou podmínky jejich rezervace pro Uživatele závazné v okamžiku jejich schválení daným Dodavatelem. Vrácení nebo storno je možné pouze v případě, že Dodavatel tuto možnost uvedl. V případě spotřebitelských sporů je možné využít online platformu EU pro řešení sporů ODR (online dispute resolution), která bude k dispozici pod odkazem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. eSky neodpovídá za škody způsobené Uživateli v důsledku skutečnosti, že se cesta neuskuteční kvůli stávce zaměstnanců letecké společnosti, zaměstnanců letiště, železničních tratí, ani za škody způsobené stávkou zaměstnanců objektů poskytujících hotelové služby nebo v důsledku vyšší moci, v důsledku čehož nebude možné provádět služby uvedené v Podmínkách, protože eSky jedná pouze jako subjekt, který poskytuje Rezervační systém a nerealizuje takové služby ani nenavrhuje výběr nabídek kterékoli ze subjektů.
  5. S cílem zabránit neoprávněnému použití platební karty si společnost eSky vyhrazuje právo provést dodatečné ověření správnosti údajů majitele platební karty nebo potvrzení, že majitel platební karty použité v Rezervačním systému souhlasil s platbou za rezervaci.
  6. Příslušným právem pro transakce prováděné prostřednictvím eSky je polské právo.
  7. Volba polského práva nezbavuje spotřebitele ochrany, kterou mu zajišťují předpisy, jejichž platnost nelze smluvně vyloučit na základě platnosti přepisů, které jsou příslušné pro místo obvyklého pobytu spotřebitele (tedy státu domény, ze které byla transakce provedena).

PODMÍNKY PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • § 20. PODMÍNKY PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. V souladu s ustanoveními těchto Podmínek eSky informuje o možnosti odstoupit od smlouvy na dálku. Právo na odstoupení od smlouvy na dálku se zároveň nevztahuje na smlouvy o poskytování služeb, na jejichž základě byla služba plně provedena, pokud plnění bylo zahájeno výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a po potvrzení jím, že ztratí právo na odstoupení od smlouvy, jakmile obchodník plně splní smlouvu.
  2. S ohledem na výše uvedené, eSky před zahájením služeb určených těmito Podmínkami informuje, že Uživatel, který uzavřel smlouvu na dálku na poskytování těchto služeb, není oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez zaplacení nákladů do 14 dnů od uzavření smlouvy, kvůli plnému provedení (na výslovnou žádost Uživatele) služby společností eSky.pl S.A. ve formě rezervace služeb třetích stran – transakční poplatek eSky je nevratný. Pokud poskytovatelé služeb umožní v případě odstoupení od smlouvy vrátit část nebo celou hodnotu služeb, bude o tom spotřebitel jasně informován.

NEWSLETTER

 • § 21. SLUŽBA NEWSLETTER

  1. Každý Uživatel se může přihlásit k odběru newsletteru, a to tak, že udělí souhlas se zasíláním obchodních informací ve smyslu čl. 10 odst. 2 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb prostřednictvím komunikačních kanálů nabízených společností eSky, tj. umožnit zasílání obchodních a marketingových informací na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem, jakož i informací o nových nabídkách a propagačních akcích, které jsou dostupné u Poskytovatelů služeb.
  2. Souhlas lze udělit vepsáním e-mailové adresy do příslušného pole na stránce www.esky.cz, během rezervace při platbě nebo během registrace účtu ve Vašem účtu zaškrtnutím příslušného políčka pro odběr obchodních a marketingových informací.
  3. Grafické prvky a obsah newsletteru podléhají vlastnickým autorským právům nebo jiným právům duševního vlastnictví, včetně práv průmyslového vlastnictví, které patří Poskytovatelům služeb nebo třetím osobám a podléhají právní ochraně. Jakékoli jejich kopírování, úprava nebo použití způsobem, který není v souladu se zamýšleným účelem nebo bez souhlasu Poskytovatele služeb, může být považováno za porušení zákona.
  4. Newsletter je služba, která je k dispozici zdarma a mohou ji využívat všichni Uživatelé, kteří vyjádřili souhlas s jejím odběrem.
  5. Souhlas s odběrem newsletteru může Uživatel odvolat, a to tak, že společnosti eSky zašle žádost prostřednictvím kontaktního formuláře, který je dostupný na stránce www.esky.cz nebo tak, že zruší odběr kliknutím na příslušný odkaz v přijatém e-mailu s newsletterem.
  6. Jakmile je newsletter deaktivován, Poskytovatel služby přestane zasílat marketingový obsah na e-mailovou adresu Uživatele. Uživatel se může kdykoliv opět přihlásit k odběru newsletteru.

PŘÍLOHA

 • PŘÍLOHA Č. 1

  STANDARDNÍ INFORMAČNÍ FORMULÁŘ KE SMLOUVÁM O ÚČASTI V SOUBORNÉ CESTOVNÍ SLUŽBĚ, POKUD JE MOŽNÉ POUŽITÍ HYPERTEXTOVÝCH ODKAZŮ

  • Nabízené propojení cestovních služeb tvoří soubornou cestovní službu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302. Vzhledem k výše uvedenému máte veškerá práva EU, která se vztahují na souborné cestovní služby. eSky nese plnou zodpovědnost za náležitou realizaci celé souborné cestovní služby.
  • Navíc je společnost eSky zajištěna podle zákonných požadavků, aby vám mohla poskytnout vrácení plateb a, pokud je doprava jedním z prvků souborné cestovní služby, zaručit váš návrat domů i v případě, že by došlo k platební neschopnosti společnosti eSky.
  • Více informací týkajících se nejdůležitějších práv podle směrnice (EU) 2015/2302.
  • Nejdůležitější práva podle směrnice (EU) 2015/2302
   • Před uzavřením smlouvy o účasti v souborné cestovní službě cestující obdrží veškeré nezbytné informace o souborné cestovní službě.
   • Vždy alespoň jeden obchodník nese odpovědnost za náležitou realizaci veškerých cestovních služeb, které jsou předmětem smlouvy.
   • Cestující obdrží nouzové telefonní číslo nebo údaje kontaktního místa, díky kterým budou moci kontaktovat pořadatele cestovní služby nebo obchodníka.
   • Cestující mohou přenést soubornou cestovní službu na jinou osobu, pokud o tom informují v dostatečném předstihu, s tím, že v tomto případě může dojít k připočtení příplatku.
   • Cena souborné cestovní služby muže být zvýšena pouze v případě, že dojde ke zvýšení daných nákladů (např. náklady na pohonné hmoty) a tento případ byl výslovně uveden ve smlouvě; v žádném případě nemůže dojít ke zvýšení ceny později než 20 dnů před zahájením souborné cestovní služby. Pokud se cena souborné cestovní služby zvýší o více než 8 %, může cestující odstoupit od smlouvy. Pokud si pořadatel cestovních služeb vyhradil právo na zvýšení ceny, cestující má právo na snížení ceny, pokud dojde ke snížení daných nákladů.
   • Cestující mohou odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli poplatků za toto odstoupení a získat úplné vrácení veškerých plateb, pokud jeden z důležitých prvků souborné cestovní služby, s výjimkou ceny, se výrazným způsobem změní. Pokud obchodník zodpovědný za soubornou turistickou službu tuto služby odvolá před jejím zahájením, mají cestující právo na vrácení plateb a v opodstatněných případech také na odškodnění.
   • Ve výjimečných případech – například pokud v cílové destinaci došlo k vážným problémům spojeným s bezpečností – které mohou ovlivnit soubornou cestovní službu, mohou cestující před zahájením souborné cestovní služby odstoupit od smlouvy bez poplatku za toto odstoupení.
   • Navíc mohou cestující v každém okamžiku před zahájením souborné cestovní služby odstoupit od smlouvy za náležitý a odůvodnitelný poplatek.
   • Pokud po zahájení souborné cestovní služby nemohou být její důležité prvky realizovány podle smlouvy, budou muset být cestujícím nabídnuty bez dalších příplatků odpovídající alternativní služby. V případě, kdy služby nejsou poskytovány podle smlouvy, což významně ovlivňuje realizaci souborné cestovní služby a pořadatel služby není schopen odstranit problém, cestující mohou odstoupit od smlouvy bez poplatku za toto odstoupení.
   • Cestující mají nárok na získání slevy nebo odškodnění za škodu v případě, že cestovní služby nebudou realizovány nebo budou realizovány nenáležitě.
   • Pořadatel cestovních služeb musí zajistit pomoc cestujícímu, který se ocitne v tíživé situaci.
   • V případě platební neschopnosti pořadatele cestovních služeb, budou platby vráceny. Pokud se pořadatel cestovních služeb ocitne v platební neschopnosti po zahájení souborné cestovní služby a pokud souborná cestovní služba zahrnuje dopravu, bude zajištěna doprava cestujících zpět domů. Společnost eSky je pojištěna u společnosti Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. pro případ, že se ocitne v platební neschopnosti. Cestující mohou kontaktovat tento subjekt, nebo v odpovídajících případech příslušný orgán tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katovice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (v hodinách: 7.30-15.30), pokud z důvodu platební neschopnosti společnosti eSky dojde k odmítnutí poskytnutí služeb.
  • Směrnice (EU) 2015/2302 provedená do vnitrostátního práva - zákon o souborných cestovních službách a souvisejících cestovních službách ze dne 24. listopadu 2017.
 • PŘÍLOHA Č. 2

  STANDARDNÍ INFORMAČNÍ FORMULÁŘ PRO PŘÍPAD KDY JE PRODEJCE USNADŇUJÍCÍ NÁKUP SPOJENÝCH CESTOVNÍCH SLUŽEB ONLINE PODLE ČL. 6, ODST. 1, BOD 1 JINÝM PRODEJCEM CESTOVNÍCH SLUŽEB NEŽ DOPRAVCE PRODÁVAJÍCÍ ZPÁTEČNÍ LETENKY

  • Pokud po provedení výběru a platby jedné cestovní služby provedete rezervaci doplňkových cestovních služeb v rámci svého cestování nebo dovolené prostřednictvím eSky NEBUDETE mít práva, která se vztahují na souborné cestovní služby podle směrnice (EU) 2015/2302.
  • Vzhledem k výše uvedenému eSky nebude zodpovědné za náležitou realizaci jednotlivých cestovních služeb. V případě problémů prosím kontaktujte příslušného poskytovatele cestovních služeb.
  • V případě provedení rezervace jakýchkoli doplňkových cestovních služeb během jediné návštěvy na internetových stránkách spojených s rezervací u eSky budou tyto služby chápány jako součást spojených cestovních služeb. V tomto případě je společnosteSky – podle požadavků zákonů EU – zajištěna, aby mohla provést vrácení Vašich plateb u eSkyv případě, že služby nebudou realizovány z důvodu platební neschopnosti společnosti eSky. Je třeba poznamenat, že vrácení není zajištěno v případě platební neschopnosti jiného poskytovatele služeb.
  • Společnost eSky je pojištěna u společnosti Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. pro případ, že se ocitne v platební neschopnosti. Cestující mohou kontaktovat tento subjekt, nebo v odpovídajících případech příslušný orgán tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katovice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (v hodinách: 7.30-15.30), pokud z důvodu platební neschopnosti společnosti eSky dojde k odmítnutí poskytnutí služeb.
   Upozornění: Toto pojištění pro případ platební neschopnosti nezahrnuje smlouvy s jinými stranami než eSky, které nehledě na platební neschopnost eSky mohou být realizovány.
  • Směrnice (EU) 2015/2302 provedená do vnitrostátního práva - zákon o souborných cestovních službách a souvisejících cestovních službách ze dne 24. listopadu 2017.
 • PŘÍLOHA Č. 3

  STANDARDNÍ INFORMAČNÍ FORMULÁŘ PRO PŘÍPAD KDY JE PRODEJCE USNADŇUJÍCÍ NÁKUP SPOJENÝCH CESTOVNÍCH SLUŽEB ONLINE PODLE ČL. 6, ODST. 1, BOD 2 JINÝM PRODEJCEM CESTOVNÍCH SLUŽEB NEŽ DOPRAVCE PRODÁVAJÍCÍ ZPÁTEČNÍ LETENKY

  • Pokud jste uskutečnili rezervaci doplňkových cestovních služeb ke svému cestování nebo dovolené pomocí tohoto odkazu/ů, NEBUDETE mít práva, která se vztahují na souborné cestovní služby podle směrnice (EU) 2015/2302.
  • Vzhledem k výše uvedenému eSky nebude zodpovědné za náležitou realizaci doplňkových cestovních služeb. V případě problémů prosím kontaktujte příslušného poskytovatele cestovních služeb.
  • V případě provedení rezervace doplňkových cestovních služeb prostřednictvím tohoto odkazu/ů nejpozději do 24 hodin po obdržení potvrzení rezervace od eSky budou tyto služby chápány jako součást spojených cestovních služeb.
  • V tomto případě je společnost eSky – podle požadavků zákonů EU – zajištěna, aby mohla provést vrácení Vašich plateb u eSky v případě, že služby nebudou realizovány z důvodu platební neschopnosti společnosti eSky. Je třeba poznamenat, že vrácení není zajištěno v případě platební neschopnosti jiného poskytovatele služeb.
  • Společnost eSky je pojištěna u společnosti Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. pro případ, že se ocitne v platební neschopnosti. Cestující mohou kontaktovat tento subjekt, nebo v odpovídajících případech příslušný orgán tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katovice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (v hodinách: 7.30-15.30), pokud z důvodu platební neschopnosti společnosti eSky dojde k odmítnutí poskytnutí služeb.
   Upozornění: Toto pojištění pro případ platební neschopnosti nezahrnuje smlouvy s jinými stranami než eSky, které nehledě na platební neschopnost eSky mohou být realizovány.
  • Směrnice (EU) 2015/2302 provedená do vnitrostátního práva - zákon o souborných cestovních službách a souvisejících cestovních službách ze dne 24. listopadu 2017.
 • PŘÍLOHA Č. 4

  STANDARDNÍ INFORMAČNÍ FORMULÁŘ KE SMLOUVÁM O ÚČASTI V SOUBORNÉ CESTOVNÍ SLUŽBĚ, POKUD JE MOŽNÉ POUŽITÍ HYPERTEXTOVÝCH ODKAZŮ

  • Nabízené propojení cestovních služeb tvoří soubornou cestovní službu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302. Vzhledem k výše uvedenému máte veškerá práva EU, která se vztahují na souborné cestovní služby. eSky nese plnou zodpovědnost za náležitou realizaci celé souborné cestovní služby.
  • Navíc je společnost eSky zajištěna podle zákonných požadavků, aby vám mohla poskytnout vrácení plateb a, pokud je doprava jedním z prvků souborné cestovní služby, zaručit váš návrat domů i v případě, že by došlo k platební neschopnosti společnosti eSky.
  • Více informací týkajících se nejdůležitějších práv podle směrnice (EU) 2015/2302.
  • Nejdůležitější práva podle směrnice (EU) 2015/2302
   • Před uzavřením smlouvy o účasti v souborné cestovní službě cestující obdrží veškeré nezbytné informace o souborné cestovní službě.
   • Vždy alespoň jeden obchodník nese odpovědnost za náležitou realizaci veškerých cestovních služeb, které jsou předmětem smlouvy.
   • Cestující obdrží nouzové telefonní číslo nebo údaje kontaktního místa, díky kterým budou moci kontaktovat pořadatele cestovní služby nebo obchodníka.
   • Cestující mohou přenést soubornou cestovní službu na jinou osobu, pokud o tom informují v dostatečném předstihu, s tím, že v tomto případě může dojít k připočtení příplatku.
   • Cena souborné cestovní služby muže být zvýšena pouze v případě, že dojde ke zvýšení daných nákladů (např. náklady na pohonné hmoty) a tento případ byl výslovně uveden ve smlouvě; v žádném případě nemůže dojít ke zvýšení ceny později než 20 dnů před zahájením souborné cestovní služby. Pokud se cena souborné cestovní služby zvýší o více než 8 %, může cestující odstoupit od smlouvy. Pokud si pořadatel cestovních služeb vyhradil právo na zvýšení ceny, cestující má právo na snížení ceny, pokud dojde ke snížení daných nákladů.
   • Cestující mohou odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli poplatků za toto odstoupení a získat úplné vrácení veškerých plateb, pokud jeden z důležitých prvků souborné cestovní služby, s výjimkou ceny, se výrazným způsobem změní. Pokud obchodník zodpovědný za soubornou turistickou službu tuto služby odvolá před jejím zahájením, mají cestující právo na vrácení plateb a v opodstatněných případech také na odškodnění.
   • Ve výjimečných případech – například pokud v cílové destinaci došlo k vážným problémům spojeným s bezpečností – které mohou ovlivnit soubornou cestovní službu, mohou cestující před zahájením souborné cestovní služby odstoupit od smlouvy bez poplatku za toto odstoupení.
   • Navíc mohou cestující v každém okamžiku před zahájením souborné cestovní služby odstoupit od smlouvy za náležitý a odůvodnitelný poplatek.
   • Pokud po zahájení souborné cestovní služby nemohou být její důležité prvky realizovány podle smlouvy, budou muset být cestujícím nabídnuty bez dalších příplatků odpovídající alternativní služby. V případě, kdy služby nejsou poskytovány podle smlouvy, což významně ovlivňuje realizaci souborné cestovní služby a pořadatel služby není schopen odstranit problém, cestující mohou odstoupit od smlouvy bez poplatku za toto odstoupení.
   • Cestující mají nárok na získání slevy nebo odškodnění za škodu v případě, že cestovní služby nebudou realizovány nebo budou realizovány nenáležitě.
   • Pořadatel cestovních služeb musí zajistit pomoc cestujícímu, který se ocitne v tíživé situaci.
   • V případě platební neschopnosti pořadatele cestovních služeb, budou platby vráceny. Pokud se pořadatel cestovních služeb ocitne v platební neschopnosti po zahájení souborné cestovní služby a pokud souborná cestovní služba zahrnuje dopravu, bude zajištěna doprava cestujících zpět domů. Společnost eSky je pojištěna u společnosti Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. pro případ, že se ocitne v platební neschopnosti. Cestující mohou kontaktovat tento subjekt, nebo v odpovídajících případech příslušný orgán tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 40-037 Katovice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (v hodinách: 7.30-15.30), pokud z důvodu platební neschopnosti společnosti eSky dojde k odmítnutí poskytnutí služeb.
  • Směrnice (EU) 2015/2302 provedená do vnitrostátního práva - zákon o souborných cestovních službách a souvisejících cestovních službách ze dne 24. listopadu 2017.